บทความวิชาการ
กลวิธีการลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19
ชื่อบทความ กลวิธีการลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์, ภ.บ., PhD. ภาควิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, นสภ.พงศ์พิพัฒน์ สมุทรเพ็ชร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-006-10-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 20 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 19 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทำให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่มีการเพิ่มจำนวนของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล โดยสาเหตุเกิดจากการรับรู้ความเจ็บป่วยที่แตกต่างกันของผู้ป่วยและผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีกคือ ความไม่มั่นใจต่อคุณภาพการรักษาของสถานพยาบาลใกล้บ้าน ประสบการณ์การรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วอาการไม่ดีขึ้น โดยทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุของความแออัดในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันเกิดการระบาดของโควิด-19 ที่ติดต่อจากคนสู่คนได้ การนำวิธีต่าง ๆ ในการลดความแออัดมาใช้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในป้องกันการแพร่ระบาด และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการนำแนวทางต่าง ๆ มาใช้แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการกระจายบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ การลดความแออัดยังสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในการเติมยา ได้แก่ ร้านยา คลินิกเติมยาโรงพยาบาลโดยเภสัชกร การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ที่จะส่งยาให้กับผู้ป่วยภายหลังไม่ต้องรอรับยาที่ห้องจ่ายยา การรับยาบนรถโดยไม่พบแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้มีการนำแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มาใช้จัดการในการลดความแออัด การแพทย์ทางไกลที่เป็นการติดต่อระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชั่น LINE โดยทุกวิธีแม้จะแก้ปัญหาความแออัดได้แต่ก็มีข้อที่ควรคำนึงถึง เช่น กำลังคนที่เพียงพอในการจัดการ สถานที่รองรับ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ความปลอดภัยในการส่งมอบยา ซึ่งจะเห็นว่าเภสัชกรสามารถเข้ามามีบทบาทในการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ และที่สำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการส่งมอบยาเพื่อให้กระบวนการลดความแออัดมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการแก้ปัญหาความแออัดนั้นไม่จำเป็นต้องทำทุกวิธี อาจทำวิธีเดียวหรือผสมผสานแต่ละวิธีเพื่อแก้ปัญหาเพราะแต่ละโรงพยาบาลก็มีบริบทที่ต่างกันจึงเป็นหน้าที่ของผู้แก้ปัญหาที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลของตน
คำสำคัญ
กลวิธีการลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19