บทความวิชาการ
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ Antigen Test Kit เพื่อคัดกรองผู้ป่วย COVID-19
ชื่อบทความ ความรู้เบื้องต้นในการใช้ Antigen Test Kit เพื่อคัดกรองผู้ป่วย COVID-19
ผู้เขียนบทความ นสภ.แพรวพิชชา อภิชัย นศภ.ภาวจี บุญญะริกพันธุ์ชัย นศภ.ซอบฮาน หมะมุสอ และภก.อนวัช มิตรประทาน
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-003-10-2564
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 12 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สร้างผลกระทบให้ผู้คนจำนวนมากเกิดความเครียด วิตกกังวล หวาดระแวง และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไปทั่วโลก มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค แต่ก็ยังคงต้องติดตาม และเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิด จึงมีการคิดมาตรการควบคุมการระบาดของโรคที่สำคัญ คือ การตรวจเชิงรุก (active case finding) เพื่อคัดกรองหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน เข้ารับการรักษาโดยเร็ว อีกทั้งยังสามารถป้องกันการถ่ายทอดเชื้อให้บุคคลอื่น และลดจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ สำหรับการตรวจหาเชื้อทางเทคนิคห้องปฏิบัติการที่ทางองค์การอนามัยโลกแนะนำใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศในการตรวจยืนยันโรคโควิด-19 คือ การหาสารพันธุกรรม RNA ของไวรัสด้วย real-time reverse transcription polymerase chain reaction (real-time RT-PCR หรือ rRT-PCR) เป็นวิธีมาตรฐานที่มีความไวและความจำเพาะเจาะจงสูง แต่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการรอผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการค่อนข้างนาน จึงมีการนำชุดตรวจคัดกรองที่เรียกว่า Antigen Test Kit (ATK) หรืออาจรู้จักกันในอีกชื่อคือ Antigen Rapid Test ที่บุคคลทั่วไปสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาตรวจและทราบผลได้ในระยะเวลา 15-30 นาทีเท่านั้น ซึ่งการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และลดปัญหาความแออัดในการเข้าตรวจเชื้อที่สถานพยาบาล
คำสำคัญ
COVID-19, Antigen Test Kit (ATK), ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง