บทความวิชาการ
การประยุกต์เภสัชจลนศาสตร์คลินิกในเด็ก (The application of clinical pharmacokinetics in children) วารสารยาน่ารู้ ฉบับที่ 3
ชื่อบทความ การประยุกต์เภสัชจลนศาสตร์คลินิกในเด็ก (The application of clinical pharmacokinetics in children) วารสารยาน่ารู้ ฉบับที่ 3
ผู้เขียนบทความ ผศ.ภก.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก และภญ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-006-07-2564
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 30 มิ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ เด็กคือประชากรที่อายุน้อยกว่า 18 ปี สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มได้แก่ เด็กแรกเกิด ทารก เด็ก และวัยรุ่น มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการใช้ยาในประชากรกลุ่มนี้ เช่น พัฒนาการของร่างกายซึ่งส่งผลให้เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในเด็กต่างจากผู้ใหญ่ ความสามารถในการสื่อสาร รูปแบบยาที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การใช้ยาในเด็กและผู้ใหญ่แตกต่างกันในด้านขนาดยา ข้อบ่งใช้ และความปลอดภัย อย่างไรก็ตามข้อมูลการใช้ยาในเด็กมีอยู่อย่างจำกัดทำให้บางครั้งเกิดปัญหาการใช้ยาในเด็กโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นเภสัชกรจึงมีบทบาทสำคัญในช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเด็กได้รับยาที่เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบเภสัชภัณฑ์ ข้อบ่งใช้ ขนาดการใช้ยา และวิธีการใช้ยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th