บทความวิชาการ
ผมร่วง: สาเหตุและแนวทางการจัดการในร้านยา
ชื่อบทความ ผมร่วง: สาเหตุและแนวทางการจัดการในร้านยา
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-028-09-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 21 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 20 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะผมร่วงผมบาง เป็นปัญหาที่ทำให้กังวลใจและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผมร่วงมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีสาเหตุและแนวทางการรักษาแตกต่างกัน เภสัชกรชุมชนควรสอบถามอาการและประวัติผู้ป่วยเพื่อประเมินอาการและหาสาเหตุและให้คำแนะนำและรักษาเบื้องต้นตามประเภทและสาเหตุของผมร่วง ผมร่วงอาจมีสาเหตุจากปัญหาทางร่างกาย การได้รับยา โดยเฉพาะยาเคมีบำบัด สารเคมี การติดเชื้อ การขาดสารอาหาร กรณีเหล่านี้เมื่อแก้ไขสาเหตุแล้วโดยทั่วไปแล้วผมจะกลับมางอกและเจริญเติบโตได้ตามปกติ ผมร่วงผมบางจากพันธุกรรม (Androgenetic alopecia) เป็นภาวะที่พบได้บ่อย และมีอาการผมร่วงมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ยาหรือผลิตภัณฑ์ในร้านยาที่นิยมใช้ในภาวะผมร่วง ได้แก่ Minoxidil ชนิดใช้ภายนอก, Finasteride, Zinc, Biotin เป็นต้น เภสัชรชุมชนควรให้คำแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับสาเหตุ การดำเนินโรค คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว และพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับภาวะผมร่วงที่เหมาะสม และแนะนำให้ไปพบแพทย์กรณีจำเป็น
คำสำคัญ
ผมร่วง, ผมบาง, hair loss, alopecia