บทความวิชาการ
เคมียา : แนวทางการพัฒนายาในกลุ่มคอนจูเกตยา-แอนติบอดี
ชื่อบทความ เคมียา : แนวทางการพัฒนายาในกลุ่มคอนจูเกตยา-แอนติบอดี
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. พัฒนา ศรีพลากิจ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-004-09-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 10 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 09 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
คอนจูเกตยา-แอนติบอดีเป็นยากลุ่มใหม่ที่ใช้สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง เนื่องจากแนวโน้มของจำนวนยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและปริมาณการใช้ยาในกลุ่มนี้มีมากขึ้น ดังนั้นการศึกษายากลุ่มดังกล่าวจึงมีความสำคัญ โครงสร้างหลักของยาประกอบด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี, ตัวเชื่อม และยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ กลไกการออกฤทธิ์ของยาอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างโมโนโคลนอลแอนติบอดี และยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างของยาแต่ละส่วนมีแนวทางการพัฒนาในมิติที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายรวมถึงจุดประสงค์ การเลือกประเภทหรือชนิด และวิธีการออกแบบ ปัจจัยทั้งหมดส่งผลกระทบโดยตรงต่อการออกฤทธิ์และประสิทธิภาพของยา นอกจากนี้ยังมีวิธีและเทคนิคใหม่เพื่อแก้ปัญหาที่พบได้กับยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้โดยรวมแล้วเพื่อทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้น
คำสำคัญ
แนวทางการพัฒนายาในกลุ่มคอนจูเกตยา-แอนติบอดี