บทความวิชาการ
Drospirenone-only pill: a new estrogen-free oral contraceptive
ชื่อบทความ Drospirenone-only pill: a new estrogen-free oral contraceptive
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-1-000-002-08-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 ส.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 02 ส.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Drospirenone-only pill เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวชนิดใหม่ที่มีกลไกการออกฤทธิ์หลัก คือการยับยั้งการตกไข่ และกลไกอื่น ๆ ได้แก่ การทำให้เกิดการหนืดข้นของมูกปากมดลูก ซึ่งมีผลขัดขวางการเคลื่อนที่ของสเปิร์มไปผสมกับไข่ และยังมีฤทธิ์ต่อเยื่อบุมดลูก ทำให้ผนังมดลูกบางลง ไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว ปัจจุบัน Slinda® เป็น drospirenone-only pill ขนาด 4 มก. รูปแบบแผง 24+4 เม็ด เพียงชนิดเดียวที่ขึ้นทะเบียนยาแล้วในประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ข้อดีของยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดนี้ คือมีประสิทธิผลในการคุมกำเนิดไม่แตกต่างจากยาเม็ดคุมกำเนิดฮอร์โมนรวม แต่มีอาการไม่พึงประสงค์ต่ำกว่า เนื่องจากไม่มีเอสโตรเจน เหมาะสำหรับสตรีที่มีข้อห้ามใช้ยาคุมที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบ หรือทนต่ออาการไม่พึงประสงค์ของเอสโตรเจนไม่ได้ หรือสตรีให้นมบุตร โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ มีเลือดออกกะปริบกะปรอย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดท้อง และคัดตึงเต้านม
คำสำคัญ
ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว, drospirenone-only pill, Slinda®