บทความวิชาการ
Venous thromboembolism
ชื่อบทความ Venous thromboembolism
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-003-07-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 06 ก.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 05 ก.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะ venous thromboembolism (VTE) เป็นภาวะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต มักพบในผู้ที่มีภาวะ multiple traumas ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ (major surgery) ผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ๆ หรือผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด ภาวะ VTE สามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่ deep vein thrombosis (DVT) และ pulmonary embolism (PE) ภาวะ PE อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดการเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่นาที ภายหลังจากเกิดอาการและก่อนที่จะได้รับการรักษา บทความนี้ บรรยายถึงการใช้ยาต่าง ๆ ในการรักษา ภาวะ acute DVT, PE รวมถึงระยะเวลาในการยาต้านการแข็งตัวของเลือด เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของภาวะ VTE ในกลุ่มผู้ป่วยต่าง ๆ
คำสำคัญ
Venous thromboembolism, Deep vein thrombosis, Pulmonary embolism, Thombolytic