บทความวิชาการ
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ชื่อบทความ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรประภา ทับทิม
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-002-07-2564
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 09 ก.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 08 ก.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าภาวะไขมันในเลือดผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีระดับ LDL ในเลือดสูงผิดปกติและ/หรือการมีระดับ HDL ตํ่ากว่าปกติซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมร่วมกับปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่น อาหารและการขาดการออกกำลังกาย มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดหลายชนิด ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคของหลอดเลือดส่วนปลาย ในขณะที่การมีระดับ triglycerides สูงมากผิดปกติอาจเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบได้ การรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติทั้งด้วยการใช้ยาและการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ปัจจุบันได้มีการพัฒนายารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติหลายชนิดทั้งในรูปแบบยารับประทานและยาฉีด ซึ่งอาจมีประสิทธิผลและความปลอดภัยแตกต่างกันไป ยาบางชนิดอาจใช้เป็นยาหลักในขณะที่ยาบางชนิดได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นยาเสริมการรักษากับยาหลักในกรณีที่ใช้ยาหลักแล้วยังไม่สามารถควบคุมระดับไขมันให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือยาบางชนิดอาจได้รับการอนุมัติให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยมีระดับไขมันในเลือดผิดปกติจากพันธุกรรม ดังนั้นในบทความนี้จะได้ทบทวนถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติแต่ละกลุ่มที่ใช้ในปัจจุบันรวมถึงยาใหม่ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติการใช้และยาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ซึ่งจะทำให้การใช้ยาเกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดในขณะเดียวกัน
คำสำคัญ
ประสิทธิผล ความปลอดภัย ไขมันในเลือดผิดปกติ