บทความวิชาการ
เทคโนโลยีกระบวนการทางกายภาพสำหรับเพิ่มการละลายยา
ชื่อบทความ เทคโนโลยีกระบวนการทางกายภาพสำหรับเพิ่มการละลายยา
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. นพดล จงเจิดศักดิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-1-000-003-06-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 มิ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 31 พ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในการพัฒนาสูตรตำรับยา เภสัชกรที่ทำการพัฒนาควรจะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่ครบถ้วนของตัวยาสำคัญ เข้าใจถึงข้อดีข้อเสียที่มีผลกระทบต่อการพัฒนายา จากตัวยาสำคัญที่จะกลายมาเป็นตัวยาสำเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ หรือยาฉีด เป็นต้น จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อที่จะให้ได้เภสัชภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพในการนำไปใช้ ดังนั้นการศึกษาก่อนการตั้งตำรับ (preformulation study) จึงเป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องทำในการพัฒนาตำรับยาอย่างมีเหตุผล เมื่อศึกษาได้ข้อมูลต่างๆตามที่ต้องการแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างรูปแบบความเป็นไปได้ในการออกแบบเภสัชภัณฑ์ว่าควรเป็นชนิดใด และควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างที่จะส่งผลให้เภสัชภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อมูลพื้นฐานของตัวยาที่ควรทราบ ได้แก่ โครงสร้างทางเคมี ความบริสุทธิ์ของตัวยา สี กลิ่น รส ความสามารถในการละลาย ขนาดอนุภาคยาเป็นต้น
คำสำคัญ
เทคโนโลยี กระบวนการทางกายภาพ การละลายยา