บทความวิชาการ
บทบาทของ Autophagy กับ Aging
ชื่อบทความ บทบาทของ Autophagy กับ Aging
ผู้เขียนบทความ ภญ.ผศ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-005-05-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 21 พ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 20 พ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
autophagy หรือ กระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง คือระบบการย่อยสลายที่ถูกสงวนไว้ในวิวัฒนาการของเซลล์ยูคาริโอตทุกชนิด กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการโมเลกุลภายในเซลล์ที่มีปริมาณมาก หรือเสื่อมสภาพ เช่น โปรตีนที่มีปริมาณมาก โปรตีนที่รวมตัวกัน หรือออร์กาเนลล์ที่เสียหาย โดยนำส่งโมเลกุลต่าง ๆ เหล่านี้ ให้ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในไลโซโซม โดยมีการนำส่วนที่ย่อยสลายแล้วบางส่วนกลับมาใช้ใหม่สำหรับกระบวนการต่าง ๆ ภายในเซลล์ ซึ่งมีความสำคัญในการรักษาสมดุลของเซลล์ และในปัจจุบัน มีการศึกษาพบว่าปัจจัยของเซลล์ที่เป็นสาเหตุของ aging หรือความชรา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของความบกพร่องของกลไกของ autophagy ภายในเซลล์ และการทำหน้าที่ที่ผิดปกติของ autophagy อาจนำไปสู่การเกิดโรคที่สัมพันธ์กับ aging เช่น โรคความเสื่อมของเซลล์ประสาท มะเร็ง และเมตาบอลิคซินโดรมในผู้สูงอายุ และการแก้ไขความบกพร่องของ autophagy ให้กลับมาทำหน้าที่ได้อย่างปกติ อาจช่วยป้องกันโรคที่สัมพันธ์กับ aging และช่วยเพิ่มช่วงชีวิต อีกทั้งการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้ ดังนั้นในบทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมการศึกษาที่อธิบายกลไกของ autophagy ภายใต้การเกิด aging และการเกิดโรคที่สัมพันธ์กับ aging การเข้าใจกลไกของ autophagy อาจช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีศักยภาพในการป้องกันหรือรักษาโรคที่สัมพันธ์กับ aging
คำสำคัญ
คำสำคัญ:กระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง ความชรา โรคที่สัมพันธ์กับ aging Key word: autophagy, aging, aged