บทความวิชาการ
การแพ้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
ชื่อบทความ การแพ้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
ผู้เขียนบทความ อาจารย์ ภก.ภูริต ธนะรังสฤษฏ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-002-05-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 19 พ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 18 พ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (nonsteroidal anti-inflammatory drugs หรือ NSAIDs) เป็นกลุ่มยาที่นิยมใช้ในการรักษาอาการหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบของร่างกาย ได้แก่ อาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะไมเกรน ปวดประจำเดือน รวมทั้งโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น แม้ว่าการใช้ยากลุ่มนี้จะมีประสิทธิภาพที่ดี แต่ก็พบรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์อยู่บ่อยครั้ง การแพ้ยากลุ่ม NSAIDs แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ การแพ้ยาที่แท้จริง (true allergy) ซึ่งสัมพันธ์กับโครงสร้างเคมี และการแพ้ยาเทียม (pseudo allergy) ซึ่งสัมพันธ์กับกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้ง COX-1 ของยา ดังนั้นความรู้ทางด้านเภสัชวิทยาและเคมีของยา NSAIDs จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการประเมินและเลือกใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดโอกาสการเกิดแพ้ยาข้ามกัน (cross reactivity) ระหว่างยาในกลุ่ม NSAIDs หรือป้องกันการแพ้ยาซ้ำได้
คำสำคัญ
ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์, ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน, การแพ้ยา, การแพ้ยาเทียม, โครงสร้างเคมี