บทความวิชาการ
ไบโอซิมิลาร์: การขยายข้อบ่งใช้และการสลับเปลี่ยนการใช้ยา (Biosimilars: Extrapolation of indications and interchangeability)
ชื่อบทความ ไบโอซิมิลาร์: การขยายข้อบ่งใช้และการสลับเปลี่ยนการใช้ยา (Biosimilars: Extrapolation of indications and interchangeability)
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุนทรา เอกอนันต์กุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-004-05-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 12 พ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 11 พ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ไบโอซิมิลาร์หรือยาชีววัตถุคล้ายคลึง คือ ชีวเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตเลียนแบบยาต้นแบบ การพัฒนาไบโอซิมิลาร์จะต้องทำการศึกษาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบในด้านคุณภาพยา ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ เพื่อขออนุมัติขึ้นทะเบียนตำรับยาตามแนวทางไบโอซิมิลาร์ ซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างไปจากการขึ้นทะเบียนยาสามัญใหม่ที่เป็นยาเคมี ไบโอซิมิลาร์สามารถได้รับการอนุมัติให้ขยายข้อบ่งใช้ได้ และในปัจจุบันการสลับเปลี่ยนใช้ไบโอซิมิลาร์แทนยาต้นแบบได้รับการยอมรับมากขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยามีโอกาสเข้าถึงยาที่มีคุณภาพดีและราคาสมเหตุสมผลได้มากขึ้น
คำสำคัญ
ไบโอซิมิลาร์ ยาชีววัตถุคล้ายคลึง การขยายข้อบ่งใช้ การสลับเปลี่ยนการใช้ยา
วิธีสมัครสมาชิก
เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถอ่าบบทความวิชาการเกี่ยวกับไบโอซิมิลาร์ เพิ่มเติม เรื่อง การพัฒนาไบโอซิมิลาร์และการกำกับดูแล (Biosimilar development and regulation) เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุนทรา เอกอนันต์กุล ได้ที่ https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=915