บทความวิชาการ
ความปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม: กลไกความปวดและความก้าวหน้าของการรักษาด้วยยา
ชื่อบทความ ความปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม: กลไกความปวดและความก้าวหน้าของการรักษาด้วยยา
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภก.พงศธร มีสวัสดิ์สม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-009-05-2564
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 12 พ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 11 พ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคข้อเข่าเสื่อมนับเป็นสาเหตุหนึ่งของความปวดเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางคลินิก ในปัจจุบันความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของความปวดในโรคข้อเข่าเสื่อมทำให้ทราบว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นซับซ้อน โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในข้อ ระบบประสาทรอบนอก และระบบประสาทส่วนกลาง และทำให้ทราบเพิ่มเติมว่า nerve growth factor (NGF) มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดความปวด แนวทางการรักษาข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบันจาก American College of Rheumatology (ACR) และ Osteoarthritis Research Society International (OARSI) ในปี ค.ศ. 2019 มีการให้คำแนะนำให้รักษาด้วยการไม่ใช้ยาเสมอ ส่วนการใช้ยานั้น ยากลุ่ม non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ทั้งแบบยาทาภายนอกและแบบกินยังคงได้รับการแนะนำสูงสุดให้ใช้ในผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยง รองลงมาคือ duloxetine และการฉีด corticosteroid เข้าข้อ และมีการลดระดับคำแนะนำสำหรับการใช้ paracetamol และคัดค้านการใช้ glucosamine และ chondroitin ส่วนการรักษาอื่นๆ นั้นแนวทางทั้งสองฉบับอาจให้คำแนะนำแตกต่างกันไปบ้าง ในปัจจุบันมีการพัฒนายาในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต้านการทำงานของ NGF ซึ่งจากการศึกษาทางคลินิกพบว่ามีประสิทธิภาพ แต่พบอาการไม่พึงประสงค์ต่อข้อเข่าในผู้ป่วยบางราย จึงทำให้ต้องชะลอการพัฒนายา อย่างไรก็ตาม ยากลุ่มนี้อาจเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในการรักษาความปวดในโรคข้อเข่าเสื่อมในอนาคต
คำสำคัญ
ข้อเข่าเสื่อม ความปวด ยาแก้ปวด
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe