บทความวิชาการ
การรักษาภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำ
ชื่อบทความ การรักษาภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำ
ผู้เขียนบทความ ภญ.ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-003-04-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 26 เม.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Febrile neutropenia หรือ ภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำ เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่พบได้บ่อยในผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด ก่อให้เกิดภาวะทุพลลภาพและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ การวินิจฉัยและให้การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการติดเชื้อจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อได้ เภสัชกรซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านยาของผู้ป่วย จึงควรศึกษาและมีความรู้ด้านแนวทางการรักษา การให้ยาต้านจุลชีพสำหรับผู้ป่วย febrile neutropenia
คำสำคัญ