การประชุมวิชาการ
การอบรมเสริมวิทยาฐานะ เรื่อง Tobacco Cessation Provider (TCP) Training Course และเรื่อง Tobacco Cessation Instructor (TCI) Training Course
ชื่อการประชุม การอบรมเสริมวิทยาฐานะ เรื่อง Tobacco Cessation Provider (TCP) Training Course และเรื่อง Tobacco Cessation Instructor (TCI) Training Course
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-007-01-2560
สถานที่จัดการประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 11 -27 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ที่ผ่านการสอบระดับความรู้ และเคยบำบัดโรคเสพยาสูบ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 28.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศาสตร์ของการให้บริการเลิกยาสูบ ทั้งในผู้สูบบุหรี่ที่ยังไม่ป่วย และผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ Harm-reduction products, Brief interventions and counseling ในการเลิกบุหรี่ การใช้ยาเพื่อเลิกบุหรี่ หลักการวิจัย R2R สำหรับเภสัชกร และกลยุทธ์การตลาดที่เภสัชกรควรรู้ในการควบคุมยาสูบ จัดโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในศาสตร์ของการควบคุมยาสูบ
คำสำคัญ
Tobacco Cessation Provider (TCP), Tobacco Cessation Instructor (TCI), Training Course