การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-005-01-2560
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 18 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย ซึ่งมีการดำเนินการเรียนการสอนและการวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทั้งนี้บุคลากรเหล่านี้จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และความรู้เบื้องต้นในการป้องกันภัยจากการปฏิบัติงาน รวมถึงหลักปฏิบัติในการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และพัฒนาระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมุ่งสู่มาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และความรู้เบื้องต้นในการป้องกันภัยจากการทำงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน
คำสำคัญ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี, การจัดการสารเคมี, การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ
วิธีสมัครการประชุม
* รับเฉพาะบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล * ไม่มีค่าใช้จ่าย