การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-004-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องบรรยาย 408 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 11 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) คือหลักการและข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพเพื่อป้องกันตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ผู้ร่วมงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการสัมผัสหรือติดเชื้อขณะปฏิบัติงานกับเชื้อมีชีวิต หรือสารชีวภาพอื่นๆ (biohazard agents) ได้แก่ เชื้อก่อโรคทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ปรสิต สิ่งส่งตรวจทางคลินิก เช่นเลือด recombinant DNA พืช และสัตว์ทดลอง ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อที่อาจเป็นเชื้อก่อโรคซึ่งอาจจะมีอาการไม่รุนแรงหรือรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้แต่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการอุบัติของเชื้อก่อโรคชนิดใหม่รวมถึงเชื้อเดิมที่ดื้อต่อการรักษายิ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ได้ตระหนักถึงอันตรายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และแมลงพาหะ จึงจัดโครงการอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษา เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อผู้ปฏิบัติงานเอง ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้เชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพมาเป็นวิทยากร โดยการอบรมนี้จะกล่าวถึงหลักการของความปลอดภัยทางชีวภาพ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการฉุกเฉิน การกำจัดของเสียทางชีวภาพ และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องแก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
biosafety, biohazard agents, recombinant DNA
วิธีสมัครการประชุม
* รับสมัครเฉพาะบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เท่านั้น