การประชุมวิชาการ
The 4th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Innovation in Pharmaceutical Research and Development: Progress and Key achievements”
ชื่อการประชุม The 4th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Innovation in Pharmaceutical Research and Development: Progress and Key achievements”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-001-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้อง Jupiter, Miracle Grand Convention Hotel
วันที่จัดการประชุม 21 -22 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต เภสัชกรและบุคคลที่สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ มีความประสงค์จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิชาการอย่างแท้จริง และส่งเสริมศักยภาพของนักวิจัยในด้านการเผยแพร่งานวิจัยในเวทีวิชาการ การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ อีกทั้งยังสร้างความเป็นนานาชาติให้กับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา วิชาการและการเรียนการสอนให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม
4. เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) สำหรับเภสัชกรที่เข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
International conference, Pharmaceutical research, Advanced pharmaceutical research, Research conference, ICAPH2017