การประชุมวิชาการ
การอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จังหวัดลพบุรี ปี 2560
ชื่อการประชุม การอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จังหวัดลพบุรี ปี 2560
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-001-01-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท
วันที่จัดการประชุม 10 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๘๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านยาเป็นสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่เป็นที่พึ่งและทางเลือกของประชาชน ในการดูแลรักษาภาวะความเจ็บป่วยเบื้องต้นของตนเองและมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาที่ถูกต้องและการดูแลรักษาสุขภาพควบคู่กันไปกับการให้บริการด้านยาการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยาถ้าปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดและภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมจะเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้ร้านยาของจังหวัดลพบุรีก้าวสู่ร้านยาคุณภาพในอนาคต ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด และยังจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ที่จะได้ใช้ยาอย่างถูกต้องและส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่กำกับดูแลสถานประกอบการด้านยา ภายใต้พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้มีความรู้เป็นปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้ทราบสถานการณ์แนวทางการเฝ้าระวังปี 2560 ตลอดจนมีความรู้ในการดูแลการใช้ยาของผู้มารับบริการในร้านขายยา
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
คำสำคัญ
การให้บริการด้านยา พัฒนารูปแบบการบริการ MTM Home Visit