การประชุมวิชาการ
Drug Use Evaluation of Carbapenems and Update in Stroke Management
ชื่อการประชุม Drug Use Evaluation of Carbapenems and Update in Stroke Management
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-002-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลตากสิน
วันที่จัดการประชุม 13 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลตากสินและเครือข่าย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ด้านเภสัชบำบัด (pharmacotherapy) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักฐานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Drug Use Evaluation of Carbapenems and Update in Stroke Management จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม carbapenems อย่างเหมาะสม และเภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันและการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ