การประชุมวิชาการ
Rational Drug Use: Opportunities and Strength of Clinical Pharmacists in 2017
ชื่อการประชุม Rational Drug Use: Opportunities and Strength of Clinical Pharmacists in 2017
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-001-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 27 -28 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลและผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use) คือ การที่ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ ในขนาด ความถี่และระยะเวลาในการรักษาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก และมีความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย โดยต้องเป็นยาที่มีข้อบ่งชี้ มีประสิทธิผล ให้ประโยชน์ในทางคลินิก มีหลักฐานสนับสนุนการใช้ที่น่าเชื่อถือ ไม่เป็นการใช้ยาซ้ำซ้อน กรณียาปฏิชีวนะต้องคำนึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเหมาะสมคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เนื่องจากนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 ได้มีการบรรจุให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 รวมถึงในปัจจุบันมีการศึกษาที่พบว่ายังมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในอัตราที่สูง นำไปสู่ปัญหาทั้งต่อบุคคลคือตัวผู้ป่วย และเป็นปัญหาสาธารณสุข เช่น การเกิดปัญหาเชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial resistance) มากขึ้น จากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ และนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ด้วยเหตุนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงมีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมวิชาการขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มีความสนใจ เพื่อให้เข้าใจหลักการในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
4.1 ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาจากการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล
4.2 เข้าใจหลักการและแนวทางในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4.3 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสมได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
Online registration หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.กฤษฎาดนุเดช เบอร์ 02-867-8000 ต่อ 5401