การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 เรื่อง Trend and Evidence in Dietary supplements
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 เรื่อง Trend and Evidence in Dietary supplements
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-030-12-2559
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2547 มีวิสัยทัศน์เป็นร้านยาคุณภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและบริบาลเภสัชกรรม รวมถึงเป็นแหล่งฝึกงานเภสัชกรรมชุมชนระดับสากล ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปี ในการเปิดดำเนินการ มุ่งเน้นการให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม สนับสนุนเครือข่ายสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน และเป็นแหล่งฝึกงานวิชาชีพ ด้านเภสัชกรรมชุมชนสำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จากแนวคิดข้างต้น ร้านยามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดรูปแบบการให้บริการที่มีความหลากหลายและเพื่อให้ชุมชนได้รับบริการที่ดีทางเภสัชกรรม รวมถึงพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต เพื่อให้เป็นต้นแบบในการสอดแทรกแนวคิดและการปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ให้เกิดการรักสุขภาพ และใส่ใจการใช้ยา ผ่านกิจกรรม 2 รูปแบบ คือ 1) การบริการวิชาการให้กับประชาชน ได้แก่ การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานและความดันโลหิตสูง และการให้บริการเลิกบุหรี่ที่ร้านยา 2) การบริการวิชาการให้กับบุคลากรผู้ให้บริการด้านยาในชุมชน ได้แก่ การประชุมวิชาการเรื่องโรคและการใช้ยาในชุมชน ทั้งนี้งานบริการวิชาการชุมชนทั้งต่อบุคลากรผู้ให้บริการด้านยา ถือเป็นบทบาทสำคัญสำหรับร้านยามหาวิทยาลัยนเรศวรในการพัฒนาเภสัชกรในชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลปัญหาสุขภาพและการใช้ยาในชุมชน พร้อมกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เกิดเครือข่ายเภสัชกรในพื้นที่ในการพัฒนาบทบทวิชาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนองค์ความรู้เรื่องโรคและการใช้ยาที่พบบ่อยในชุมชนให้กับเภสัชกร
2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชน ร้านยา การใช้ยา