การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 2 เรื่อง “Advancing in oncology pharmacy”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 2 เรื่อง “Advancing in oncology pharmacy”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-004-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 23 -24 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งวิธีการผ่าตัด การให้รังสีรักษา การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยเฉพาะยาเคมีบำบัดซึ่งได้นำวิธีการรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) มาใช้ จากปัจจัยดังกล่าวทำให้แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมาก บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและข้อพึงระวังในการรักษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชียวชาญเกี่ยวกับการใช้ยาจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการรักษาสูงที่สุด และเป็นการสร้างแนวทางในการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็งให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสหสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าวคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยความร่วมมือกับวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย และชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Society (Thailand):APOPS จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ในหัวข้อ“Advancing in oncology pharmacy”เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจมีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นเกี่ยวกับข้อมูลตามมาตรฐานแนวทางการรักษาสากล (standard practice guideline) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based medicine) เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบแนวทางการรักษา การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ตลอดจนการเฝ้าระวัง และตรวจสอบและจัดการอาการแทรกซ้อน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรักษา
คำสำคัญ
Oncology Pharmacy
วิธีสมัครการประชุม
Online