การประชุมวิชาการ
6th Special Interest Group (SIG) DM Meeting: Connection to Patient Care
ชื่อการประชุม 6th Special Interest Group (SIG) DM Meeting: Connection to Patient Care
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-002-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 20 -21 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ