การประชุมวิชาการ
งานประชุม เรื่อง “ระบบยา” ครั้งที่ 1/2560
ชื่อการประชุม งานประชุม เรื่อง “ระบบยา” ครั้งที่ 1/2560
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-001-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องรัตน์โกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 01 -03 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ