การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop: Survival English Communication Skills for Health Professionals
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop: Survival English Communication Skills for Health Professionals
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-003-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 01 -03 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ จำนวนจำกัดไม่เกิน 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย และองค์กรต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ การเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อประสานงาน การสอบถามหรือนำเสนอข้อมูล การพูดในที่สาธารณะ การเจรจาต่อรอง การติดต่อทางโทรศัพท์หรือทาง Email และการรับรองต้อนรับแขกจากหน่วยงานต่างประเทศด้วยความมั่นใจ ตามแนวปฎิบัติมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อทั้งองค์กรและวิชาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบความรู้พื้นฐาน ตลอดจนตระหนักถึงมรรยาทสากลของการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และด้วยความมั่นใจต่อไป
คำสำคัญ
Survival English, Communication Skills, Health Professionals
วิธีสมัครการประชุม
Online Registration