การประชุมวิชาการ
The Holistic dry eye care and treatment, The targeted treatment for OA patient, New regimen for vaginitis, Allergy management in early life from guideline to practice, การจัดทำระบบภาษีรูปแบบใหม่ในร้านขายยา
ชื่อการประชุม The Holistic dry eye care and treatment, The targeted treatment for OA patient, New regimen for vaginitis, Allergy management in early life from guideline to practice, การจัดทำระบบภาษีรูปแบบใหม่ในร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-029-11-2559
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมโรงแรมสิกขา พลาโซ่ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 22 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกร จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี และเภสัชกรที่สนใจ ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรีจัดบรรยายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชมรมและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรที่สนใจ ในการเลือกใช้ยาและให้คำแนะนำผู้ป่วยในองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับโรคกับแต่ละบุคคล อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงโอกาสเกิดอันตรายจากการใช้ยาต่างๆ เช่น อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การใช้ยาซ้ำซ้อน การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา รวมไปถึงสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วย
เภสัชกรผู้เข้าประชุมจะได้รับความรู้ในเรื่องของโรคตาแห้ง ข้อเสื่อม ช่องคลอดในอักเสบ และอาการแพ้ในเด็ก มีความรู้ความเข้าใจในพยาธิของโรค สาเหตุของการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยงของโรค การวินิจฉัยโรค แนงทางการรักษาและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
สำหรับระบบภาษีในร้านยา รัฐบาลได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงระบบการคิดภาษีของร้านขายยาโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีหน้า (2560) ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเภสัชกรที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป้นเจ้าของกิจการหรือเป้นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา ทั้งนี้เป้นการเตรียมความพร้อมในการที่จะปฏิบัติตัวหรือปรับเปลี่ยนการจ่ายภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมายในเมื่อเทียบกับระดับเดิม
วัตถุประสงค์
1. รู้จักอาการของโรคตาแห้ง แนวทางการรักษาและป้องกันโรคตั้งแต่เริ่มเป็นโรค
2. รู้จักสาเหตุของการเกิดโรค OA (Osteoarthritis) และแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ทราบถึงแนวทางใหม่ในการรักษาโรคช่องคลอดอักเสบ
4. สามารถจัดการอาการแพ้ในเด็กได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ป่วย
5. สามารถจัดการอาการแพ้ในเด็กได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ป่วย
6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบภาษีร้านยาที่มีการเปลี่ยนแปลง และทำตามระบบภาษีใหม่ได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
ตาแห้ง, OA, ช่องคลอดอักเสบ, Allery, ระบบภาษีร้านยา
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร 038-784662 หรือ 081-8632659