การประชุมวิชาการ
One Day Review Course: To be a Drug Expert Series 2019 Episode 1: Acid Reducing Drugs
ชื่อการประชุม One Day Review Course: To be a Drug Expert Series 2019 Episode 1: Acid Reducing Drugs
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-002-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 30 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านยา โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา เคมีของยา และเภสัชบำบัด เพื่อนำไปใช้ในการเลือกยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องให้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยสูงสุด และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาลมีองค์ความรู้ด้านยาอย่างแท้จริง สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านยาเพื่อให้คำแนะนำด้านยาแก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สมาคมฯ จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อทบทวนองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ของยากลุ่มต่าง ๆ ที่มีการใช้บ่อยในระบบสาธารณสุขทั้งที่เป็นรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและนอกบัญชียาหลักฯ ขึ้น รูปแบบและเนื้อหาการประชุมเป็นในลักษณะของการตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติโดยอาศัยองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอธิบายได้เป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์
1. บอกความแตกต่างของยาแต่ละชนิดในกลุ่ม acid reducing drugs ได้ โดยอาศัยองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์
2. ให้คำแนะนำการใช้ยากลุ่ม acid reducing drugs แก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยของยากลุ่ม acid reducing drugs ระยะยาวได้อย่างถูกต้องตามหลักฐานทางวิชาการ
คำสำคัญ
To be a Drug Expert Series 2019 ,Acid Reducing Drugs