การประชุมวิชาการ
โครงการ การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซุลในประเทศไทย (ระยะที่ 2)
ชื่อการประชุม โครงการ การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซุลในประเทศไทย (ระยะที่ 2)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-020-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
วันที่จัดการประชุม 30 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสือสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อสังคมวิทยุออนไลน์ ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้รวดเร็วมากขึ้นอย่างไรข้อมูลต่างๆ นั้น มักมีการโฆษณาชวนเชื่อของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เช่น ยา เครื่องสำอาง และสมุนไพรจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลต่างๆ มีหลากหลายช่องทาง ทำให้เป็นการยากที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ประชาชนบางส่วนอาจหลงเชื่อซื้อหาผลิตดังกล่าวไปใช้โดยไม่ทราบข้อควรระวัง จนบางครั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุงแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องด้านยา สมุนไพร และอาหาร ให้กับประชาชนเพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่มีความ ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้ ทางคณะฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลและสุขภาพดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ ในการ เผยแพร่สื่อความรู้ต่างๆ ซึ่งจะถูกเรียบเรียง วิเคราะห์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมุลด้านสุขภาพ เช่น โรค ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ถูกต้อง ทันสมัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพ ในการบริการตอบคำถามและเผยแพร่ข้อมูลด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ในกสารสืบค้นข้อมูลเรื่องยาและอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับสืบค้นข้อมูลความรู้ดานยาและสุขภาพ ให้สามารถบริการต่อเนื่องได้จากระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2561)
2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับสืบค้นข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเมทศไทย
3. เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน
คำสำคัญ