การประชุมวิชาการ
การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในโรงพยาบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ชื่อการประชุม การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในโรงพยาบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-003-12-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร
วันที่จัดการประชุม 21 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธโสธร
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ แพทย์ใช้ทุน เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ และผู้สนใจ จาก ๑๑ โรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการดำเนินงานตามนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use; RDU)ของจ.ฉะเชิงเทราในปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พบว่าผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในหน่วยบริการปฐมภูมิ พบว่าผ่านเกณฑ์ครบทุกแห่ง อย่างไรก็ดีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาล จำเป็นต้องดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์ด้วยเช่นกัน จึงจะทำให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดมีความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ดีพบประเด็นปัญหาสำคัญของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลใน ๔ โรค ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ที่มีอัตราการสั่งใช้เกินร้อยละ ๒๐ แผลสด เกินร้อยละ ๔๐ และหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด เกินร้อยละ ๑๐ ในเกือบทุกโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ผ่านมา พบว่าการผ่านเกณฑ์การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน ๔ โรค ในโรงพยาบาลจะเป็นเงื่อนไขสำคัญของการผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ ๒ และ ๓ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงาน RDU ในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรามีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมากและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประการสำคัญจะส่งผลให้เกิดการลดปริมาณ และเพิ่มความสมเหตุผลในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ อันจะช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล และในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และเกิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
คำสำคัญ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ยาปฏิชีวนะ ปัญหาเชื้อดื้อยา