การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านยา
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-2-000-003-12-2561
สถานที่จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่จัดการประชุม 18 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกแผนการทดสอบความชำนาญทางด้านยาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยาทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินการขอการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญเป็นเรื่องสำคัญในระบบประกันคุณภาพ ซึ่งช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่าเทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงความเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือ โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นโปรแกรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยการนำผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมาทำการเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักการทางสถิติ
สำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 ในการเป็นผู้ดำเนินแผนการทดสอบความชำนาญด้านยา จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านยาเพื่อชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของแผนการทดสอบความชำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประเด็นข้อผิดพลาดที่ทำให้ได้ผลการทดสอบที่ไม่น่าพึงพอใจเพื่อให้ทุกห้องปฏิบัติการพึงระมัดระวัง รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรค ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุปผลการดำเนินการทดสอบความชำนาญด้านยา ประจำปี ๒๕๖๑ และชี้แจงแนวทางการให้บริการทดสอบความชำนาญด้านยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้การตรวจวิเคราะห์ด้านยาแก่ห้องปฏิบัติการสมาชิก
3. เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักยาและวัตถุเสพติด ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการสมาชิก
คำสำคัญ
การทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น