การประชุมวิชาการ
โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด และสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อการประชุม โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด และสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-2-000-002-12-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 17 -18 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด สมาชิกแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาและยาเสพติด จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010 ในการเป็นผู้ดำเนินแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ แผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ และแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการของสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลาง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสมาชิกเป็นภาระกิจหนึ่งที่ผู้ดำเนินแผนการทดสอบความชำนาญต้องดำเนินการ ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจสารเสพติดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไขของแผนการทดสอบความชำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป นำเสนอแผนการทดสอบความชำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์การปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้านยาและยาเสพติด ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุปผลการดำเนินการทดสอบความชำนาญด้านเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ และชี้แจงแนวทางการให้บริการทดสอบความชำนาญด้านการตรวจสารเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการตรวจสารเสพติดแก่ห้องปฏิบัติการสมาชิก
3. เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์การปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้านยาและยาเสพติด
คำสำคัญ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทดสอบความชำนาญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์เท่านั้น