การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมและพัฒนาแหล่งฝึกเพื่อการฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อการประชุม โครงการอบรมและพัฒนาแหล่งฝึกเพื่อการฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-012-12-2561
สถานที่จัดการประชุม อาคารใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
วันที่จัดการประชุม 07 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในโรงพยาบาล (Medication Safety Management System; MSMS) หรือผลัดระบบยาเป็นการฝึกปฏิบัติการประยุกต์หลักการจัดการ ครอบคลุมกระบวนการหลักในระบบการจัดการด้านยาสำหรับสถานพยาบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องมาตรฐานงานเภสัชกรรม-โรงพยาบาล และมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ การจัดการความเสี่ยงด้านยา การประเมินตนเอง การสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหา การทำงานเป็นทีม การความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรการแพทย์ในทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อมุ่งหวังให้เภสัชกรที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรอบด้านในการประยุกต์ศาสตร์ในการบริหารจัดการ เข้ากับองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านเภสัชบำบัด ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ สภาเภสัชกรรมได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร ๖ ปีขึ้น เพื่อใช้กับหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองจากสภาเภสัชกรรมเพื่อใช้ในการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยกำหนดให้รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาจัดเป็นวิชาบังคับ ๑ ใน ๔ ของรายวิชาบังคับทั้งหมด ดังนั้นสาขาวิชาเภสัชกรรมปฏับัติและการบริบาล และคณะอนุกรรมการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการบริบาลเภสัชกรรมโรงพยาบาล จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลให้มีความพร้อมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
๑๐.๑ เพื่อให้คณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเภสัชกรพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานมีความเข้าใจรูปแบบและกรอบการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
๑๐.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
คำสำคัญ