การประชุมวิชาการ
การจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Natural Products for Aging Society”
ชื่อการประชุม การจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Natural Products for Aging Society”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-029-11-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 06 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆแก่นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของนักวิจัย โดยที่ผ่านมา รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์ และคณะ ได้รับทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา จากสำนักงานกองทุนเพื่อการวิจัย (สกว) เรื่อง “การค้นหาและการสร้างยาใหม่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นโครงการการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Prof. Zhu-Jun Yao School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University เพื่อให้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการร่วมมือทำการวิจัยเป็นไปโดยได้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมทางเคมี จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Natural Products for Aging Society”ขึ้น โดยจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากทั้งนักวิจัยไทย และจีน รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้เสนอผลงาน และแสวงหาความร่วมมือกับนักวิจัยในประเทศจีนอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆในด้านเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแก่นักวิจัย อาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
2. เพื่อให้นักวิจัยไทยและจีนได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและจีน
คำสำคัญ
Natural Products for Aging Society