การประชุมวิชาการ
โครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย เพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย”
ชื่อการประชุม โครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย เพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-054-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 3214 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 30 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กัญชา (Marijuana) เป็นพืชล้มลุกจาพวกหญ้า พืชต้นตระกูล Cannabis มี 3 สายพันธุ์ คือ indica พบในทวีปเอเชีย sativa พบในทวีปอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ ruderalis พบในประเทศรัสเซีย กัญชาในประเทศไทยมีการใช้เพื่อเพิ่มความอยากอาหาร จากการศึกษาวิจัยกัญชามีฤทธิ์ระงับปวด ระงับอาการชัก บรรเทาอาการพาร์คินสัน และมีการใช้เพื่อรักษามะเร็ง
กัญชาอยู่ในตารับยาแผนโบราณ และถูกจัดเป็นพืชเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 การใช้พืชกระท่อมและกัญชาเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทย เป็นทั้งอาหารและยา ในการบาบัดโรคและดูแลรักษาคนเจ็บไข้ด้วยภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทย ซึ่งฝังรากลึกลงในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การใช้แรงงาน กัญชาเป็นพืชที่วงการสุขภาพยังให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เพื่อการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งต่างประเทศมีการจดสิทธิบัตรที่จะพัฒนาพืชกระท่อมและกัญชาเป็นยารักษาโรค อีกทั้งจากภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มากมายเพราะเห็นว่ามีคุณประโยชน์หลายประการ แต่การวิจัย การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์มีข้อขัดข้องทางกฎหมายเป็นอย่างมาก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มีการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยคลินิก การร่วมหาทางออกที่มีเหตุและผล และ การมีส่วนร่วมของชุมชน จึงเป็นภารกิจที่จะต้องร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ หลาย ๆ มหาวิทยาลัยและพื้นที่ หาทางออกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.) ตระหนักถึงความจาเป็นที่จะเสนอแนะแนวทางออกในระยะเร่งด่วนพืชกัญชา ให้มีการนามาใช้เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างถูกต้อง จึงเห็นควรจัดการสัมมนานี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ ปัญหาในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยในมนุษย์ เพื่อความมั่นคงด้านยาและฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
2. เพื่อเป็นการเตรียมรับมือของผู้เกี่ยวข้องเมื่อกฏหมายเปิดให้ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์
คำสำคัญ
กัญชาทางการแพทย์
วิธีสมัครการประชุม
Online