การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Management of Health Innovation)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Management of Health Innovation)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-034-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องฺ Richmond Ballroom 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 26 -30 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1.เภสัชกรและผู้สนใจ จำนวน 85 คน 2.คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 10 คน 3.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 28.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่างๆ และนักวิชาการ ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า “นวัตกรรม” เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับระบบสุภาพ ที่ทั้งหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องล้วนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมโดยไม่มีข้อยกเว้น เมื่อพิจารณาถึงงานบริการด้านเภสัชกรรม จะเห็นได้ว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ ตั้งแต่ ด้านการจัดซื้อจัดหา การคัดเลือกยา การกระจายยา การบริบาลเภสัชกรรม การผลิตยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันเกิดได้เกิดนวัตกรรมมากมายในด้านต่างๆที่นำมาใช้กับระบบสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม ทำให้เภสัชกรจำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ “นวัตกรรม” ตลอดจน บทบาทของเภสัชกรในยุคของการสร้างและบริหารจัดการ “นวัตกรรม” ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ “นวัตกรรม” นี้ สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการทำงานด้านเภสัชกรรม เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคมได้อย่างทันท่วงที
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 4 แห่งของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดทำหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ ทางด้านการจัดการทางเภสัชกรรม โดยเป็นการศึกษาที่มีการบริหารจัดการในระบบชุดวิชา (Module System)
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”
2. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการบริหารกับการ“นวัตกรรม” ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3. มีความเข้าใจในเรื่องของการสร้างบรรยากาศหน่วยงานให้เอื้อต่อการนำ“นวัตกรรม”ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. มีความตระหนักในด้านบทบาทของผู้นำในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างและนำ“นวัตกรรม” มาใช้ ในงานเภสัชกรรม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 0-3424-4463 , 089-9183921 (คุณกัลยา อรวิเชียร)