การประชุมวิชาการ
โครงการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เรื่อง “Evidence-based complementary medicine in pharmacy”
ชื่อการประชุม โครงการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เรื่อง “Evidence-based complementary medicine in pharmacy”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-046-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 04 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา/โรงพยาบาล และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในเขตภาคเหนือ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญเป็นผู้ให้การดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพ การใช้ยา รวมถึงการใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ (การใช้อาหารเป็นยา)
อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่ประชาชน เนื่องจากปัจจุบันประชาชนหันมาให้ความสนใจ ใส่ใจและห่วงใยด้าน
การบำรุงรักษาสุขภาพอนามัยมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยมสูง โภชนเภสัชภัณฑ์
(nutraceuticals) จัดเป็นการแพทย์ทางเลือกสำหรับการป้องกันและบำบัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารธรรมชาติที่มีความหลากหลาย มีส่วนประกอบของอาหารที่มีสรรพคุณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ประโยชน์
ทางยา ป้องกันรักษาโรค เทคนิควิทยาการใหม่ๆ เหล่านี้นับเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่นำไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เภสัชกรจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ตนเองสามารถทำงานได้ตามบทบาท
และมีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) เพื่อสามารถ
ให้ความรู้หรือแนะนำประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เกี่ยวกับ complementary medicine และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริบาลทาง
เภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงบทบาทของ complementary medicine
ในภาวะต่างๆ เช่น สุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด สุขภาพสมอง ภูมิคุ้มกัน สุขภาพตา ผิวหนัง
เป็นต้น
3. เพื่อให้เภสัชกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
Evidence-based complementary medicine in pharmacy