การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา หัวข้อ “การพัฒนาด้านเภสัชกรรม” (P2: Pharmaceutical Development)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา หัวข้อ “การพัฒนาด้านเภสัชกรรม” (P2: Pharmaceutical Development)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-041-10-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 13 -20 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรขึ้นทะเบียน เภสัชกรฝ่ายผลิต เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
นับตั้งแต่ ปี 2552 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ที่จะยื่นทะเบียนตำรับยาจะต้องจัดเอกสารให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องการขึ้นทะเบียนตำรับยาตามข้อตกลง ASEAN Hamonization Product on Pharmaceutical Registration โดยหนึ่งในเอกสารที่ต้องใช้จัดเตรียมเอกสารในส่วน P2 การพัฒนาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Development) นั้น เป็นส่วนที่ใช้ในการให้ข้อมูล รายละเอียดในการศึกษาพัฒนาสูตรตำรับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร และเหตุผลอะไรจึงเลือกใช้แนวทางวิธีการพัฒนานี้ในการขึ้นทะเบียนตำรับยา ซึ่งในหมวดการจัดเตรียมเอกสารในส่วย P2 นี้ ยังมีผู้ประกอบการผลิตหลายรายที่ยังไม่เข้าใจหรือเตรียมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์เพียงพอ จึงเป้นอุตสรรคที่สำคัญในการขึ้นทะเบียนตำรับยา
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาที่ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Part Pharmaceutical Development (P2) ทำให้ขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหาในการขึ้นทะเบียนตำรับยา
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันได้รับทราบถึงการดำเนินการดังกล่าวและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอบรมให้ความรู้กับเภสัชกรการอุตสาหกรรมได้รับทราบ เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาสู่การปฏิบัติได้ จึงเป็นที่มาสู่การจัดประชุมหัวข้อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และคำแนะนำในการ จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา หัวข้อ “การพัฒนาด้านเภสัชกรรม” (P2: Pharmaceutical Development) ขึ้น
วัตถุประสงค์
สร้างความรู้และความเข้าใจให้เภสัชกรการอุตสาหกรรมหรือผู้สนใจในเรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และคำแนะนำในการ จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา หัวข้อ “การพัฒนาด้านเภสัชกรรม” (P2: Pharmaceutical Development) เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่ คุณเอื้องฟ้า (สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน) เบอร์โทรติดต่อ 02-8635106 อีเมลล์ tpma@truemail.co.th