การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-041-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่
วันที่จัดการประชุม 02 -03 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสาขาต่างๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ทั้งภาครัฐและเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 กำหนดให้ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นเรื่องหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งาชาติ
โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้เป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้องและคุ้มค่า นอกจากนี้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จากแบบเดิมไปเป็นการขับเคลื่อนโดยอาศัยนวัตกรรม หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” นั้น ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมหรือมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงในระบบยาของประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน
เภสัชกรเป็นวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องโรคและยาที่ใช้ในการรักษา ตลอดจนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายย่อมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถนำความรู้วิชาการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ สร้างความตระหนักและเกิดกลไกขับเคลื่อนนโยบายในด้านการใช้อย่างอย่างปลอดภัยในระดับต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับนวัตกรรมต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมในการนำความรู้มาใช้ร่วมกับนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้านการรักษาตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาและการดูแลสุขภาพร่วมกัน
เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเภสัชกรในเขตจังหวัดภาคเหนือทั้งภาครัฐและอกชน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร่ ร่วมกับกลุ่ม
เภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ (Routine to Reseatch) โดยเภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมสามมารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนางานด้านเภสัชกรรมอันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรเข้าร่วมประชุมฯ ได้รับความรู้แบะติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเภสัชกรรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และความรู้ระหว่างเภสัชกรทุกสาขาเพื่อพัฒนา
งานด้านเภสัชกรรม
คำสำคัญ
Smart & Health Pharmacist