การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-040-10-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 21 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสมาชิกชมรมร้านข้ายยาจังหวัดเชียงใหม่ และเภสัชกรผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
เรื่อง \"วิเคราะห์ปัญหาโรคผื่นแพ้และแนวทางการรักษา\"
และเรื่อง \"โรคเชื่อราที่ผิวหนัง\"
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการการดูแลสุขภาพ และแนวทางการรักษาโรคผื่นแพ้ รวมถึงโรคเชื้อราที่ผิวหนัง
คำสำคัญ
โรคผื่นแพ้, โรคเชื้อราที่ผิวหนัง