การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการประจำปี 2561 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เรื่อง“ท้องปลอดภัย ใส่ใจปากมดลูก สุขใจในโรงพยาบาล”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการประจำปี 2561 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เรื่อง“ท้องปลอดภัย ใส่ใจปากมดลูก สุขใจในโรงพยาบาล”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-022-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
วันที่จัดการประชุม 21 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นิสิตแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในจังหวัดอุตรดิตถ์และเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 2 จำนวน 400 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สตรีวัยเจริญพันธุ์มีปัญหาสุขภาพหลายอย่าง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ สามารถดูแลรักษาได้อย่างมีคุณภาพ การวินิจฉัยทารกในครรภ์เป็นวิทยาการแนวหนึ่งที่มีการพัฒนา ไปอย่างมาก ทําให้หญิงตั้งครรภ์สามารถรู้และวางแผนการดูแลบุตรในครรภ์ได้อย่างดีขึ้นเหมาะสม เพื่อให้เกิดการท้องที่ปลอดภัยทําให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนทั่วโลก องค์การอนามัยโลกพบว่าในปี พ.ศ. 2551 มีผู้ป่วยรายใหม่จํานวน 12.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งราว 7.5 ล้านคน ส่วนโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด และมะเร็งลําไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคร้ายที่ผู้หญิงส่วนใหญ่หลายคนยังละเลย โดยเฉพาะผู้หญิงสาวที่อาจมองข้ามโรคนี้ไปเลย ซึ่งการติดเชื้อ HPV มักไม่แสดงอาการในช่วง แรกเริ่ม และใช้ระยะเวลายาวนานเป็นสิบปีในการค่อยๆกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก
ดังนั้น กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงได้จัดโครงการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ขึ้น ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษา โรคของหญิงวัยเจริญพันธุ์ เพิ่มพูนความรู้ และวิทยาการทางด้านการรักษา ป้องกันโรคมะเร็งปาก มดลูกแบบใหม่ในปัจจุบัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมวิชาการ มีความรู้พื้นฐาน และมีความเข้าใจการดูแลรักษาโรคของหญิงวัย
เจริญพันธุ์ นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าประชุมวิชาการได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามตัวชี้วัดของ Service plan ของเขตบริการสุขภาพที่ 2
คำสำคัญ
HPV