การประชุมวิชาการ
การประชุมชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2561
ชื่อการประชุม การประชุมชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-025-09-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล โรงพยาบาลยะลา
วันที่จัดการประชุม 15 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป/เภสัชกรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเปรียบเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ดังนั้นร้านขายยา จึงควรมีความรู้ในการประเมินปัญหาด้านสุขภาพ การใช้ยาอย่างเหมาะสม การปฏิบัติดูแลตนเอง และ/หรือการส่งต่อไปพบผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง โดยปัญหาสุขภาพหนึ่งที่พบได้บ่อย คือ อาการปวด
อาการปวดเป็นประสบการณ์ตรงของผู้ป่วย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความคิด ความสามารถ การหลับ อารมณ์ และการดำเนินชีวิตตามปกติ การรักษาโดยการใช้ยาเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการรักษากันอย่างแพร่หลายปัจจุบันยารักษาอาการปวดมีอยู่หลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีอยู่หลายตัว โดยมีกลไกในการรักษาที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ยาบรรเทาอาการปวดมีความแตกต่างกันตามลักษณะการปวด อายุของผู้ป่วย สาเหตุของการปวด ระยะเวลาที่เกิดอาการปวด และโรคร่วม
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัด การประชุมชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2561 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล โรงพยาบาลยะลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาการปวด ในแง่มุมต่าง ๆ ให้กับเภสัชกรที่ทำงานในร้านขายยาได้เข้าใจ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ยา การปฏิบัติตัว และให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ตลอดจนตระหนักถึงสัญญาณอันตรายสำคัญที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์ การระงับอาการปวดที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
1. สามารถการจำแนกอาการปวดว่าเป็นแบบ Nociceptive หรือ Neuropathic ตลอดจนแนวทางรักษาหรือการปฏิบัติตัว และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
2. มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายที่สำคัญของอาการปวดที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อแพทย์
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานงานซึ่งกันและกัน
คำสำคัญ
pain management, neuropathic pain, drug Store, nociceptic pain, neuropathic pain