การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิตามินและแร่ธาตุสำหรับสุขภาพของสตรีและคุณแม่
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิตามินและแร่ธาตุสำหรับสุขภาพของสตรีและคุณแม่
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-033-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารภคินท์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 06 -14 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรร้านยาต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ นอกเหนือจากการให้คำแนะนำเรื่องยาแล้ว การเลือกใช้วิตามินและแร่ธาตุเพื่อการดูแลสุขภาพก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาประกอบการดูแลรักษาสุขภาพ ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านยาเพื่อการบริบาลผู้มารับบริการในร้านยาอย่างครบวงจร
เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยามักพบกลุ่มลูกค้าหลากหลายเข้ามาปรึกษา ขอคำแนะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งโรค ยา รวมถึงการเลือกใช้วิตามินและแร่ธาตุเพื่อสุขภาพเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงวัยต่างๆ ที่มีความต้องการวิตามินและแร่ธาตุไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงวัย ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา เพิ่มการดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการอย่างถูกต้องเหมาะสมและครบวงจร ทางบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีการจัดโครงการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “วิตามินและแร่ธาตุสำหรับสุขภาพของสตรีและคุณแม่” โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ทุกท่าน ที่จะนำความรู้จากโครงการครั้งนี้ มาให้คำแนะนำการเลือกใช้วิตามินและ แร่ธาตุเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพองค์รวมควบคู่กับการให้บริการด้านยาที่เหมาะสมในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับความรู้ที่ทันสมัย เกี่ยวกับวิตามินและแร่ธาตุที่เหมาะสมกับสุขภาพของสตรีและคุณแม่
2. เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิตามินและแร่ธาตุ สำหรับปัญหาสุขภาพแก่ผู้มารับบริการได้
3. เพื่อให้เภสัชกรนำความรู้ที่ได้มาใช้ดูแลสุขภาพของผู้มารับบริการแบบองค์รวม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ - เภสัชกรหญิงนุจรินทร์ กมลเลิศวณิช ผู้จัดการแผนกพัฒนาและฝึกอบรมเภสัชกร โทร. +66 (0)2796-5999 ต่อ 6092 E-mail: nucharin.khamonlerdwanit@bootsrt.com - เภสัชกรหญิงอุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาและฝึกอบรมเภสัชกร โทร. +66 (0)2796-5999 ต่อ 5902 E-mail: usaporn.srisuwatcharee@bootsrt.com