การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-004-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 14 -15 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ร้านยาที่เป็นแหล่งฝึก ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยคณะเภสัชศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วย โดยจะเริ่มมีการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิสิตชั้นปีที่ 6 ซึ่งจะต้องฝึกปฏิบัติงานที่แหล่งฝึกหมุนเวียนไปตลอดระยะเวลา 9 เดือน ประกอบกับจำนวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก เพื่อให้แหล่งฝึกมีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิต พัฒนาให้กับนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับกับความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การให้การสนับสนุนเภสัชกรแหล่งฝึกในการพัฒนาทักษะด้านบริบาลเภสัชกรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน และก่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมาย แนวทางฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิต ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติงาน
2) เพื่อร่วมมือพัฒนาแหล่งฝึกให้มีกิจกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยให้มากขึ้น ไปสู่มาตรฐานของเกณฑ์วิชาชีพและพัฒนาการวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูลในการติดตามผู้ป่วยในแต่แห่ง เพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัย
3) เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านบริบาลเภสัชกรรมของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และอาจารย์แหล่งฝึก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางโทรศัพท์ 043-754360 ติดต่อคุณวีราภรณ์ เชยรัมย์