การประชุมวิชาการ
โครงการ ประชุมวิชาการ เรื่อง การตลาดยา 4.0 เจาะกลยุทธ์และเทคนิคด้าน Digital Marketing
ชื่อการประชุม โครงการ ประชุมวิชาการ เรื่อง การตลาดยา 4.0 เจาะกลยุทธ์และเทคนิคด้าน Digital Marketing
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-003-08-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้อง พญาไท 2 ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
วันที่จัดการประชุม 15 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลและผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
“ จากงานวิจัยพฤติกรรมของคนไทย เกี่ยวกับ พฤติกรรมและผลของ digital ในประเทศไทย ของHootsuite สื่อวิจัยด้าน Social media ระบุว่าในปี 2016 ประเทศไทยมีการซื้อขายทาง internet (e-commerce) ถึง 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนอกจากนี้ยังพบว่า ระบุว่า คนไทย 46 ล้านเข้าถึง internet ได้ คนไทยใช้เวลา กว่า 4.3 ชั่วโมงต่อวัน เข้า internet และ 85% ของคนเหล่านี้เข้า internet ทุกวัน โดยที่ 51% ของคนที่เข้า internet มีประสบการซื้อของใน internet”
จากการเติบโตของ digital ในยุคปัจจุบัน ทำให้สื่อ digital กลายเป็นสื่อหลักที่คนจะใช้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ และใช้เป็นแหล่งพิจารณาในการซื้อสินค้าต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งด้านสุขภาพ ที่คนไทยเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรค วิธีการรักษา และแพทย์ที่รักษาใน internet ไม่เพียงเท่านั้น บุคลากรทางการแพทย์เอง ก็ใช้ internet ในการค้นคว้าหาข้อมูลหรือ practiceใหม่ๆ จากทาง internet อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ทราบ ภาพรวมของ Digital Ecomomy
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสร้าง กลยุทธ์ Digital Marketing เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำการตลาดยามากขึ้น
3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ใน digital tool ต่างๆ เช่น Social Media , Seach Engine ใน Google , Chat Application อย่าง Line หรือ FB Messenger และใช้ Tool นั้นอย่างมีประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อให้รู้จัก และ ทำ Content Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ