การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 44 “Infectious disease 2018: Now and Next”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 44 “Infectious disease 2018: Now and Next”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-043-10-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 12 -15 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมโรค
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดเชื้อยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งโรคที่เป็นปัญหาอยู่เดิม เช่น เชื้อแบคทีเรียดื้อยา, ไข้เลือดออก, วัณโรค และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดนก การวินิจฉัยอย่างทันท่วงที ที่ถูกต้องแม่นยำ มีความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดี สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดเชื้อดังกล่าว ที่ยังดำรงอยู่ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย และมีความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รวมทั้งสร้างแนวทางการป้องกันโรคให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ด้านโรคติดเชื้อไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ เพื่อให้การวินิจฉัยโรคติดเชื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดอัตราการตาย การพิการจากสาเหตุโรคติดเชื้อลง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อที่สำคัญของประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่รวดเร็วถูกต้อง และแม่นยำ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญของประเทศไทย
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติต่อไป
คำสำคัญ
Infectious Diseases ครั้งที่ 44
วิธีสมัครการประชุม
- ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2561 : สมาชิกสมาคมฯ = 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป = 5,500 บาท - หลังวันที่ 14 กันยายน 2561 : สมาชิกสมาคมฯ = 6,000 บาท / บุคคลทั่วไป = 6,500 บาท