การประชุมวิชาการ
ผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภาครัฐ (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และงานแสดงมุทิตาจิต)
ชื่อการประชุม ผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภาครัฐ (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และงานแสดงมุทิตาจิต)
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-002-04-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องกิ่งกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 28 เมษายน 2561
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรผู้เข้าประชุมจะได้รับประโยชน์จากการประชุม ดังต่อไปนี้
1. ได้รับทราบ กฎระเบียบ และประกาศ ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาต การผลิต การนำเข้ายา การคัดเลือกยา การขายยาและการกระจายยา
2. ได้รับความรู้ และการเตรียมความพร้อม ถึงกฎข้อบังคับการปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนที่ดี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผ่านการตรวจประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ( Good Pharmacy Practice or GPP)
3. ได้รับทราบประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของยากลุ่มประเภทต่างๆ ที่ผู้รับอนุญาต ต้องจัดทำบัญชี และรายงานการผลิต การนำสั่ง และการขายยา ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายและจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. ได้รับทราบรายละเอียดสถานะกฎหมาย ร่าง พรบ.ยา ที่มีการพิจารณาและเนื้อหาที่มีการแก้ไขไปจากฉบับปัจจุบัน
5. ได้รับความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่ดูแลและรับผิดชอบภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษา และปัญหาที่พบในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงข้อเสนอแนะที่จะให้แก่ภาครัฐ เพือนำไปพิจารณา และดำเนินการแก้ไขต่อไป
นอกจากนี้ยังมี
• สรุปและรับรองรายงานประจำปี ของ ภสท ให้แก่สมาชิกทราบ
• การแสดงมุทิตาจิตแด่เภสัชกรผู้อาวุโส
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
รับจำนวนจำกัด
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ www.pat.or.th