การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-010-03-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอีสติน มักกะสัน
วันที่จัดการประชุม 11 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสำนักอนามัย และเภสัชกรร้านยาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ มหานครปลอดภัย กลยุทธ์พัฒนาเครือข่ายระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น และความคาดหวังของสังคมในยุคปัจจุบันต่อการบริการทางการแพทย์ ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ในสถานพยาบาลเป็นอย่างมาก ด้วยภาระงานที่มากเนื่องจากผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดจนประเภทของยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีใช้อย่างหลากหลายทำให้มีเวลาจำกัดสำหรับผู้รับบริการแต่ละราย ผู้ป่วยหรือประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอาจพลาดโอกาสในการรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้
กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน เช่น ร้านยาที่กระจายอยู่ในชุมชนทำงานในลักษณะเป็นเครือข่ายความร่วมมือ เนื่องจากร้านยาเป็นสถานพยาบาลทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ซึ่งมีความสำคัญ เป็นที่พึ่งและอยู่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน เป็นแหล่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกไปใช้บริการในเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย และเป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพ ดังนั้นเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของคนกรุงเทพมหานคร กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย จึงเห็นควรจัดทำโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้น เพื่อเชื่อมโยงการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และร้านยา ให้เป็นเครือข่ายของการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา
วัตถุประสงค์
เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนและช่วยในการเฝ้าระวังให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมประชุม ติดต่อ... นางสาวภชิสา เพิ่มชัยสุข เบอร์โทรติดต่อ 02-580-8782 อีเมลล์ vck_rx@hotmail.com