การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง Therapeutic Nutrition for Chronic Disease Management in Community Pharmacy
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง Therapeutic Nutrition for Chronic Disease Management in Community Pharmacy
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-003-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ซอย11
วันที่จัดการประชุม 25 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคเรื้อรังในประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังนี้จะพบปัจจัยเสี่ยงการขาดสารอาหารที่จำเป็นของร่างกาย การบริโภคอาหารที่ขาดความเหมาะสมกับภาวะโรคที่เป็น อีกทั้งขาดการจัดการด้านอาหารให้สอดคล้องกับยาที่ใช้ในการรักษาโรค ซึ่งการมีความรู้ทางโภชนาการบำบัดสามารถนำมาประกอบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังย่อมมีความสำคัญต่อการบำบัดและรักษาโรคเรื้อรังได้ เภสัชกรชุมชนจึงควรเพิ่มศักยภาพการจัดการเกี่ยวกับด้านอาหารและโภชนาการอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเภสัชกรชุมชนด้านโภชนาการบำบัดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถให้คำปรึกษากับผู้ป่วยหรือประชาชนในการใช้ยาให้เหมาะสมกับการบริโภคอาหารที่จำเป็น
3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังได้รับการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
คำสำคัญ
Chronic diseases, Diabetes, Kidney disease, Therapeutic Nutrition, Enteral nutrition, Community Pharmacist