การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2561
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2561
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-003-03-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง
วันที่จัดการประชุม 25 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง
กลุ่มเป้าหมาย • เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในจังหวัดพัทลุง สมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง หน่วยงานอื่นๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นด้านแรกของหน่วยงานภาคเอกชน ด้านสาธารณสุข ที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนขั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้ายขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน ทั้งทัศนคติ องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ และประกอบกับมีโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ร่วมด้วยมากมาย
ชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาในจังหวัดพัทลุง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ร้านขายยาจะต้องดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี การจัดการด้านภาษีอย่างเหมาะสม รวมทั้งเงื่อนไข จุดพิจารณาในการปรับตัวในส่วนการบริหารงานแบบนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรประจำร้านขายยา ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทางด้านภาษี เพื่อสามารถกำหนดแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพและกฎหมายต่อไป และการพัฒนาร้านยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน GPP ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ในการพัฒนาร้านยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน GPP
(Good Pharmacy Practices) ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข
• เพื่อทบทวน เพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษีในร้านขายยาที่มีความทันสมัย
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
• เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

คำสำคัญ
• ภาษีร้านยา • นิติบุคคล • บุคคลธรรมดา • ร้านขายยา • GPP • วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน • ร้านยาคุณภาพ